Krzysztof Lubecki - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
RFITTH

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJACA SERWISIE "WWW.LUBECKI.PL"

  

I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.lubecki.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem'').

2. Właścicielem Serwisu jest Krzysztof Lubecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna Krzysztof Lubecki, ul. Racula Głogowska 13A, 66-004 Zielona Góra, NIP: 9251056422, REGON: 970283484, adres e-mail: krzysztof@lubecki.pl (zwany dalej: ,,Poradnią Chirurgiczną'').

II.

ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: "Użytkownikami") skontaktowanie się z Poradnią Chirurgiczną za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na podstronie Serwisu: www.lubecki.pl/kontakt (zwanego dalej: "Formularzem"). 

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem  Formularza jest Poradnia Chirurgiczna.

3. Do dnia 25 maja 2018 roku, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Poradnię Chirurgiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: "UODO"), a po dniu 25 maja 2018 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwanego dalej: "RODO") - zgodnie z RODO. Wszelkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności odnoszące się do RODO znajdują zastosowanie po dniu 25 maja 2018 roku.

4. Poradnia Chirurgiczna stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest  wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Poradni Chirurgicznej.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;

b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;

c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym"), zgodnie z art. 17 RODO;

d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;

e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.

10. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

III.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

1. Skontaktowanie się z Poradnią Chirurgiczną za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail;

c) ewentualnie - numeru telefonu (dane nieobowiązkowe).

2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Poradni Chirurgicznej w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.

3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Poradni Chirurgicznej podstawowych informacji dotyczących sprawy/przypadku, w celu uzyskania konsultacji/informacji. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Poradni Chirurgicznej żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania konsultacji/informacji dotyczącej sprawy/przypadku ustalane są bezpośrednio z Poradnią Chirurgiczną. 

4. Poradnia Chirurgiczna przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie. 


Zawartość strony to informacje zdrowotne, niestanowiące jednak diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. W razie choroby lub dolegliwości wiadomości umieszczone na stronie nie są wskazaniami do diagnostyki i leczenia oraz nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.